Tsukemono-Gurken Step 1

How to make Tsukemono: Put cucumbers into the cooking liquid

How to make Tsukemono: Put cucumbers into the cooking liquid

Japanese Cooking, Japanese Cuisine, Washoku, Japanese Rice, Japanisch Kochen, Japanische K├╝che, Japanische Rezepte, 15-minute meal, 15-Minuten Rezept, Tsukemono, Japanisch Essen, Japanese meal, Vegan Cooking, Vegan Recipes, Shojin Ryori, Mottainai